شرکت کنندگان محترم بایستی جهت پرداخت هزینه همایش در قسمت " ثبت نام/فرم شرکت در همایش" نسبت به وارد کردن نوع عضویت خود در صفحه شخصی اقدام کنند.

تذکر مهم

مقاله­ هایی در مجموعه مقاله­ های همایش به چاپ می رسند که ارایه دهنده­ ی مقاله، هزینه­ ی شرکت در همایش را پرداخت کرده باشد. در صورت پرداخت مبلغ یادشده از طریق شعب بانکی، فایل اسکن رسید بانکی بایستی از طریق وبگاه همایش به نشانیhttp://chconf.te.cfu.ac.ir  و ایمیل  همایش به نشانی 1396chconf@gmail.com فرستاده شده باشد. 

نکته مهم: هزینه شرکت در کارگاه بصورت فیش جداگانه پرداخت و فایل اسکن آن ارسال گردد.


    

هزینه های ثبت نام

بدون ارائه مقاله (ریال)

با ارائه مقاله (ریال)

اساتید / کارکنان دانشگاه فرهنگیان/ شرکت کنندگان آزاد

700/000

1/000/000

معلمان و دانشجویان

500/000

800/000

شرکت در کارگاه آموزشی

300/000

300/000

شام شب قبل از همایش  (1396/12/08)

100/000

100/000

اسکان شب قبل از همایش در خوابگاه دانشجویی (1396/12/08)

150/000

150/000

صبحانه روز همایش (1396/12/09)

50/000

50/000

ناهار روز همایش (1396/12/09)

300/000

300/000

 

توضیحات:

  • اسکان خواهران در خوابگاه مرکز شهید رجایی و اسکان برادران در خوابگاه پردیس شهید باهنر انجام می شود.
  • پرداخت هزینه ها به شماره حساب 2173250204004 به نام دانشگاه فرهنگیان نزد بانک ملی شعبه تختی انجام گرفته و سپس تصویر فیش واریزی همراه با فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل به نشانی  1396chconf@gmail.com ارسال گردد.
  • چنانچه تا سه روز پس از ارسال ایمیل، پاسخی دریافت ننمودید، با دبیرخانه همایش به شماره 34617047-031 تماس حاصل بفرمایید و وضعیت ثبت نام و تایید واریز وجه خود را جویا شوید.
  • به همه شرکت کنندگان در همایش گواهی حضور در همایش، بسته ویژه همایش، پذیرایی صبح و عصر تعلق می گیرد.
  •  اصل رسید بانکی در هنگام پذیرش در روز برگزاری همایش دریافت خواهد شد.
  • ارسال تصویر کارت دانشجویی برای پرداخت دانشجویی هزینه­ ثبت نام الزامی است. در ضمن ارسال تصویر کارت پرسنلی برای ثبت نام معلمان محترم آموزش و پرورش الزامی است.

 

آخرین مهلت واریز وجه و ارسال ایمیل آن  (1396/11/28) است.