کمیته اجرایی
دکتر اشرف میرحیدری
دبیر اجرایی
سرپرست پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
پست الکترونیکی: test [at] cfu.ac.ir
کمیته علمی
دکتر مهشید گلستانه
دبیر کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان-پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
پست الکترونیکی: m.golestaneh [at] gmail.com
دکتر نعمت الله ارشدی
داور
استادیار – دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: narshadi [at] znu.ac.ir
دکتر رسول عبداله میرزایی
داور
دانشیار- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پست الکترونیکی: ra.mirzaei [at] srttu.edu
دکتر دوست محمد سمیعی
داور
دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: dm.samiei [at] gmail.com
دکتر زکیه اکرمی
داور
استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
پست الکترونیکی: z360_akrami [at] yahoo.com
دکتر مجتبی باقرزاده
داور
دانشیار سازمان انرژی اتمی
پست الکترونیکی: mjmo123 [at] yahoo.com
دکتر مسعود سعادتی
داور
استادیار دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز
پست الکترونیکی: masoud_saadati [at] yahoo.com
دکتر مهدی بازرگانی پور
داور
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: bazarganipoor [at] gmail.com
دکتر الهه کشاورز
داور
پردیس بنت الهدی صدر رشت
پست الکترونیکی: keshavarz84 [at] yahoo.com
دکتر فیروزه علویان
مدیر گروه
استادیار- دانشگاه فرهنگیان- اصفهان
پست الکترونیکی: f.alavuan [at] cfu.ac.ir