1.  ایجاد فرصت برای نظرورزی و تعامل علمی میان صاحب نظران و به اشتراک گذاری دانش آموزش محتوا در رشته آموزش شیمی


2. ایجاد فرصت برای تأمین و تولید دانش آموزش محتوا در رشته آموزش شیمی


3. زمینه سازی برای جلب توجه جامعة علمی به ضرورت تولید و اشاعة دانش آموزش محتوا در رشته آموزش شیمی


4. ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی حرفه ای مدرسان و اعضای هیأت علمی در زمینة آموزش محتوا در رشته آموزش شیمی