1.  تاریخ، فلسفه و ماهیت علم در آموزش شیمی


2.  راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش شیمی


3.  طراحی آموزشی در آموزش شیمی


4.  ارزشیابی در آموزش شیمی


5.  طراحی واحد یادگیری در آموزش شیمی


6.  بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش شیمی


7.  نقش کارورزی و کارآموزی در رشد حرفه ای مرتبط با PCK در آموزش شیمی


8.  کج فهمی های رایج در آموزش شیمی


9.  نقش پژوهش های معلم محور ( اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی ) در رشد حرفه ای مرتبط با PCK در آموزش شیمی


10.  الگوهای جهانی برای آموزش محتوا در آموزش شیمی


11.  الگوهای تدریس برای آموزش محتوا در آموزش شیمی


12.  الگوهای تدوین برنامه های درسی مرتبط  با آموزش محتوا در آموزش شیمی


13.  آموزش شیمی با استفاده از سایر محیط های یادگیری (گردشگری علمی، موزه و ...)